Vrijwilligers

De vrijwilligers zijn van essentieel belang voor ‘t Huis van Heden. Het hospice werkt met een groep van ca. 80 goed opgeleide vrijwilligers. Deze vrijwilligers zetten zich belangeloos en enthousiast in voor het welzijn van de gasten. Hun hulp beperkt zich tot de verzorging die iedereen mag geven aan iemand die ernstig ziek is. Zij vervullen de rol van mantelzorg zoals gebeurt in de thuissituatie. De vrijwilligers zijn in een cursus getraind in het omgaan met mensen die binnenkort zullen sterven. De vrijwilligers zijn zorgvuldig geselecteerd en worden dagelijks begeleid door een coördinator. Gedurende de dag  zijn er minimaal 2 vrijwilligers in het hospice aanwezig van 7.00 uur tot  23.00 uur.
Daar waar verpleegkundige handelingen noodzakelijk zijn worden deze verricht door verpleegkundigen van Icare . Voor geneeskundige zorg komt een, bij voorkeur de eigen, huisarts. ‘s Nachts is er altijd een medewerker van Icare aanwezig.

Coördinatoren

De dagelijkse leiding van het hospice is in handen van de coördinatoren. De coördinatoren hebben een spilfunctie in de gang van zaken in het Hospice.
De coördinator draagt zorg voor de intake van de gasten en onderhoudt de contacten met de familie en de verdere begeleiding.
Het aansturen en inplannen van de vrijwilligers is de verantwoordelijkheid van de coördinatoren; tevens zorgen ze voor de werving, training en begeleiding van de vrijwilligers.
De coördinatoren onderhouden contacten met externe organisaties en organiseren thema- en evaluatiebijeenkomsten. Ook geven zijondersteuning aan de redactie van de nieuwsbrieven.
De coördinatoren hebben regelmatig overleg met het bestuur en ondersteunen het bestuur in hun taken.
Het hospice heeft twee coördinatoren, (gezamenlijk 1 fte) en worden betaald door de VTZD. Tevens zijn twee vrijwilligsters werkzaam als ondersteunend coördinator.

De coördinatoren zijn:
Jannie Dol 
Anita Rosenbaum
Ada van Goor (ondersteunend coördinator)
Henny Staal (ondersteunend coördinator)

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Hospicezorg bestaat uit de volgende personen:
Jan Hulsegge, voorzitter
Charlotte Gringhuis, penningmeester
Marja Meulenbelt, secretaris
Yvette Liemburg, lid
Fleur Hoogendijk, lid
Chris Nannen, lid

De taken en verantwoordelijkheden van het bestuur zijn:

  • Het opstellen en hanteren van het beleid
  • Opstellen van financiële plannen en uitvoeren financieel beleid
  • Het creëren van omstandigheden en voorwaarden waarbinnen de werkzaamheden binnen het hospice uitgevoerd kunnen worden
  • Het beheer van het gebouw, installaties en inrichting
  • Het onderhouden van contacten met subsidiegevers, VTZD en diverse andere instanties
  • Het onderhouden van contacten met overheidsinstanties, landelijke verenigingen en pers
  • Het overleg voeren en financiële zaken bespreken met de Stichting Vrienden van het Hospice Zuidoost- Drenthe

Acanthis

Acanthis ondersteunt de hospices in Drenthe.
De betaalde krachten van het hospice (de coordinatoren) zijn in dienst van Acanthis en gedetacheerd naar het hospice. Acanthis begeleidt de coordinatoren en zorgt voor de scholing van de zorgvrijwilligers, zowel in het hospice als in de thuissituatie.
Alle vrijwilligers van het hospice hebben een overeenkomst met Acanthis gesloten om formeel vrijwilliger te kunnen zijn.

Acanthis heeft als missie:
- De kwaliteit van leven in de laatste fase zo aangenaam mogelijk maken.
- Deze missie wordt nagestreeft met een drietal kernwaarden: toewijding, kennis en kunde.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Acanthis