Ons hospice zoekt thuis-, kook en tuinvrijwilligers

Hebt u interesse? Neem contact op, bel of mail.

Ons hospice zoekt thuis- tuin- en kookvrijwilligers

Ons hospice zoekt thuis- en kookvrijwilligers

Vrienden

De Stichting Vrienden van het hospice Zuidoost-Drenthe heeft, zo is dat in de statuten verwoord, twee doelstellingen:
a. het verwerven van fondsen ten behoeve van de (ondersteuning van de) exploitatie door de Stichting Hospicezorg Zuidoost-Drenthe.
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Donaties

Om het hospice, ’t Huis van Heden, in haar functioneren blijvend voort te laten bestaan is veel inzet en veel geld nodig.
Omdat er geen subsidies zijn voor dit werk, kunnen we dat alleen blijven doen als we voldoende financiële steun krijgen van particulieren, instellingen en bedrijven. De Stichting Vrienden zet zich er dan ook voor in om jaarlijks zoveel mogelijk donaties en giften bijeen te brengen om het voortbestaan van het hospice te garanderen. Daarvoor moet per jaar minimaal € 60.000,00 bijeen worden gebracht.
De Stichting Vrienden zet zich tevens in om de naamsbekendheid van het hospice in de regio te vergroten en levert mede daarvoor een belangrijke bijdrage aan het tot stand komen en de verspreiding van de Nieuwsbrieven. 

Het bestuur van de Stichting Vrienden wordt gevormd door:
Harm Brummel (voorzitter)
Piet de Kroon (secretaris)
Martin Hoogerkamp (penningmeester)
Cor van Driel (2e secretaris)
Jo Koop (lid)

Activiteiten van de Vrienden

De Stichting Vrienden werft fondsen voor steun aan het werk van het hospice ’t Huis van Heden te Emmen. Ze doet dat met acties die bekendheid geven aan de functie van het hospice gerund door vrijwilligers en met acties die gelden opbrengen voor het instandhouden van het hospice.

De Vrienden onderhouden het contact met de relaties, dit betreft:

  • particulieren die eenmalig dan wel periodiek een gift doen,
  • bedrijven en instellingen,
  • verenigingen en stichtingen en
  • service clubs
  • kerkelijke instellingen
die in geldelijke zin dan wel in natura het hospice ondersteunen.

Twee keer per jaar ontvangt iedere goede gever de Nieuwsbrief per post of per mail met actuele informatie over het reilen en zeilen van ons hospice. Leden van het bestuur trekken er geregeld op uit om donaties in ontvangst te nemen of om gesprekken te voeren met potentiële donateurs. Voor verdere informatie betreffende Stichting Vrienden Hospice Zuidoost Drenthe kunt u contact opnemen met het Hospice ’t Huis van Heden.

Hoe steunt u ons?

Als u de functie van het hospice belangrijk vindt en het werk dat daar verricht wordt een warm hart toedraagt, kunt u ons werk steunen met een eenmalige of een jaarlijkse bijdrage.
Uw gift is zeer welkom op rekening: NL 95 RABO 0123 2228 77 van de Stichting Vrienden Hospice Zuidoost-Drenthe.
Ook kunt u de Stichting machtigen een eenmalige of een jaarlijkse bijdrage af te schrijven van uw bankrekening. 
Indien u een jaarlijkse periodieke bijdrage wilt doen en uw gift voldoet aan een aantal voorwaarden, dan kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.
Klik HIER voor meer informatie.
Het is ook mogelijk een legaat op te nemen in uw testament.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Hospice Zuidoost-Drenthe hecht er veel waarde aan om donateurs en een ieder die een gift doet aan het Hospice een persoonlijke bedankbrief te sturen.
Helaas kunnen we met de inwerkingtreding van de nieuwe AVG ( Algemene Verordening  Gegevensbescherming) vanaf 1 januari 2019, geen beroep meer doen op de banken om ons de adressen van de gevers ter beschikking te stellen. Hierdoor kan het voorkomen dat we niet de juiste adresgegevens hebben.
Van de vele donateurs die de afgelopen jaren een donatie hebben gedaan aan het hospice hebben we de adresgegevens. Deze donateurs kunnen we dan ook een bedankbrief sturen na een gift aan het hospice. Aan diegene waarvan recent het adres is gewijzigd en/of diegene die voor de eerste maal een gift doet, willen we vriendelijk vragen hun adres te vermelden op de bankopdracht. Wij zien dan het adres op de bankafschrift dat wij krijgen en zijn we in staat een bedankbrief te sturen en het adres op te nemen in ons bestand voor de verzending van de Nieuwsbrief.
Ook kunt u een bericht per email sturen naar; info@hospice-emmen.nl  of per post naar de Stichting Vrienden van het Hospice Zuidoost-Drenthe, Markeweg 1  7822 GC Emmen om een adreswijziging en/of nieuw adres door te geven.

Solidariteitsfonds

In 2007 nam de Stichting Vrienden het initiatief om een solidariteitsfonds in het leven te roepen.
Dit fonds is bedoeld om gasten, die niet in staat zijn de eigen bijdrage te betalen, geheel of ten dele financieel tegemoet te komen bij hun opname in het hospice.
Veel donateurs voelen zich vooral aangetrokken tot de doelstelling van dit fonds.

Nieuwsbrief

U kunt hieronder de nieuwsbrieven van de afgelopen jaren bekijken. Klik op een Nieuwsbrief om het te openen.

18e jaargang 2024

nr1 Nieuwsbrief zomer

17e jaargang 2023

nr1 Nieuwsbrief zomer
nr2 Nieuwsbrief winter

16e jaargang 2022

nr 1 Nieuwsbrief zomer
nr 2 Nieuwsbrief winter


Wilt u ook een nieuwsbrief van 't Huis van Heden' ontvangen?

Laat uw e-mailadres achter in het daarvoor bestemde formulier onderaan de homepage om u aan te melden of stuur een e-mail naar nieuwsbrief@hospice-emmen.nl.